Doprava zdarma
Ochotná podpora
Ověřený eshop
 

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu ALABO


Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo uplatnění reklamace a postup při řešení reklamací. Týká se zboží, které prodávající prodal spotřebitelům. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení zákonných ustanovení a práv spotřebitelů.
 2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
 3. Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady výrobku nebo služby.
  Reklamační adresa - doporučene

  ALABO
  P.O.BOX 1
  Depo Hodonín 70
  Hodonín 695 07

 

 1. Provozovatelem je obchodní společnost ALABO s.r.o., IČO: 40207098, Gorkého 10, Bratislava 811 01, Slovenská republika .
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď v postavení spotřebitele nebo podnikatele. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
 3. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu smlouvy a právní režim smlouvy, jejíž jednou stranou je spotřebitel.
 4. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava , která je zároveň orgánem alternativního řešení sporů mezi spotřebitelem a dodavatelem (prodávajícím) ve smyslu zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. (Adresa pro doručování: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava )Čl. II Záruka a záruční podmínky

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruce).
 3. Záruční doba je 24 měsíců (2 roky).
 4. Pokud zboží reklamujete, musí být čistý, hygienicky nezávadný a vhodně zabalený.
 5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.
 6. Pro účely koupě zboží v internetovém obchodě prodávajícího je záručním listem doklad o koupi (faktura).
 7. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci / zboží kupujícím.
 8. Při přebírání zboží je kupující nebo oprávněná osoba, povinna zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen (doporučujeme). V případě jeho poškození je třeba na místě sepsat s přepravcem zápis o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Zápis je třeba provést i v případě převzetí takového zboží.
 9. Při převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna podepsat terminál / dodací list.
 10. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno oznámit prodávajícímu.
 11. Záruční list obsahuje jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání, obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
 12. Prodávaná věc musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.
 13. Pokud jde o vadu, kterouže odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 14. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
 15. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 16. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 17. Práva z odpovědnosti za vady je nutné uplatnit u prodávajícího jakoukoli formou (formulář, e-mail)
 18. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.
 19. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
 20. Kupující při reklamaci může použít formulář v němž uvede své jméno, adresu, kontakt, popis zboží (barva, množství, kód, velikost), číslo účtu, kód banky, datum a podpis.
 21. Reklamace se nevztahuje na vady zboží, způsobené běžným používáním zboží kupujícím.
 22. Kupující je povinen zaslat zboží spolu s potřebnými doklady a požadavky.
 23. Prodávající je povinen ukončit reklamaci nejpozději do 30 dnů.
 24. Kupující bude informován e-mailem, případně jiným vhodným způsobem o vyřízení reklamace.