Doprava zdarma
Ochotná podpora
Ověřený eshop
 

Obchodní podmínky

Čl. I Úvodní ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky" nebo jen "podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě, která se uskutečňuje v internetových obchodech ALABO, které provozuje společnost ALABO.
 2. Provozovatelem je obchodní společnost ALABO s.r.o., IČO: 40207098, Gorkého 10, Bratislava 811 01, Slovenská republika (dále jen jako provozovatel).
 3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď v postavení spotřebitele nebo podnikatele.
 4. Tyto obchodní podmínky také vymezují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytují informace v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Předměty obchodní podmínky se řídí právními předpisy Slovenské republiky, a to zejména zákonem č. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Z.z.. o ochraně spotřebitele, zákonem č. 102/2014 Z.z.. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího jakož i jiných relevantních předpisů včetne České republiky.
 6. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 7. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu smlouvy a právní režim smlouvy, jejíž jednou stranou je spotřebitel.
 8. Dodavatel (pro účely obchodních podmínek i prodávající) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 9. Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.
 10. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava , která je zároveň orgánem alternativního řešení sporů mezi spotřebitelem a dodavatelem (prodávajícím) ve smyslu zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. (Adresa pro doručování: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava ) / Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, URL: www.adr.coi.cz.
 11. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.
 12. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné až do jejich změny, která bude provedena zveřejněním na stejném místě.
 13. Vstup vlastnického práva k věci nastává až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží a jeho převzetím.
 14. Prodávající garantuje základní ochranu poskytovanou vnitrostátní právo kupujícího.
 15. Na ochranu práv spotřebitele platí i právní předpisy EU a České republiky.

 

Čl. II Uzavření kupní smlouvy

 1. Z kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat (doručit) a umožnit mu nabytí vlastnického práva. Kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
 2. Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím
 3. Zboží je možné objednat prostřednictvím prostředku elektronické dálkové komunikace - webového sídla prodávajícího www.alabo.cz.
 4. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění produktů prodávajícím na webovém sídle prodávajícího, kde je uvedena dostupnost zboží, včetně dostupných velikostí.
 5. Ze strany kupujícího kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky, kterou může kupující zrealizovat následovně:
  • Kupující si vybere konkrétní zboží z katalogu produktů.
  • Po kliknutí na produkt bude kupující přesměrován do detailu produktu.
  • V detailu produktu si kupující vybere velikost produktu, jeho množství a následně vybere možnost "Do košíku"
  • V sekci "Nákupní košík" si kupující prohlédne své zboží, který si vybral a přejde k sekci "Do pokladny", kde vyplní údaje potřebné k realizaci kupní smlouvy.
  • Následně je kupující vyzván k souhlasu s obchodními podmínkami, které jsou i jinak dostupné na webové stránce prodávajícího.
  • Kupující má možnost uplatnit "Akciové kódy" v nákupním procesu.
  • Po výběru způsobu platby kupující stiskem "Potvrdit objednávku" vytvoří závaznou objednávku, která je vytvořením kupní smlouvy na základě návrhu (nabídky) prodávajícího.
 6. Takto vytvořená objednávka je závazná, a kupující akceptuje kupní cenu.
 7. Prodávající je povinen do 24 hodin zaslat potvrzovací e-mail o objednávce.
 8. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží.

 

Čl. III Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.
 2. Prodávající je povinen zejména
  • - zajistit aby kupující nabyl vlastnické právo k věci
  • - dodat objednané zboží podle objednávky řádně a včas
  • - zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození
  • - dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží
  • - poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení ve smyslu příslušných právních předpisů
 3. Kupující je povinen zejména
  • - zaplatit kupní cenu
  • - převzít zboží
  • - potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby
 4. Nebezpečí škody zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od dopravce, jinak v době kdy mu bylo umožněno nakládat se zbožím ale nebyl kupujícím převzato.

 

Čl. IV Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží u dodavatele, tj z důvodu nemožnosti plnění ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a v případě úhrady kupní ceny, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 2. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží jím nebo jím pověřenou osobou.
 3. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží.
 4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Prodávající je povinen poskytnout vzor tiskopisu pro odstoupení od smlouvy na své webové stránce.
 6. Odstoupení od smlouvy podléhá režimu spotřebitelských norem uvedených v Čl. I obchodních podmínek.
 7. Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
 8. rodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy.
 9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
 10. Podle zákona o ochraně spotřebitele a zák. č. 89/2012 Sb., ak spotřebitel odstoupí od smlouvy, bude znášet náklady na vrácení zboží prodejci (§ 1820 odst. 1 písm. g).).
 11. Platí zákaz platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty k odstoupení.

 

Čl. V Cena zboží, platební podmínky a jiné cenové podmínky

 1. Prodávající je plátcem DPH.
 2. Ceny jednotlivých produktů jsou na stránkách internetového obchodu www.alabo.sk uváděny v aktuálním znění a jsou platné. Ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
 3. V případě zjevné chyby v psaní, změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek mohou být ceny změněny.
 4. Konečná cena je cena uváděna v objednávkovém formuláři sekci "Pokladna" těsně před odesláním objednávky. Konečná cena je uváděna včetně DPH a ostatních poplatků (např. Poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou stran.
 5. Prodávající neúčtuje žádné další poplatky související se způsobem platby
 6. Kupujícímu bude zaúčtován poplatek ve výši 1, - € (jedno euro) na úhradu nákladů pro přepravce v případě doběrečného způsobu platby. Příjemcem této platby je přepravce.
 7. Kupující má tyto možnosti platby:
  • - Dobírka
  • - PayPal
  • - Platba kartou
 8. Daňový doklad (faktura) bude zákazníkovi zaslána elektronicky.
 9. Ceny produktů, které vznikly jako důsledek technických chyb jsou neplatné podle příslušných ustanovení o náležitostech právních úkonů. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu těchto chyb, včetně opravy již vytvořené objednávky.
 10. Ceny v reklamě a konečná cena na webové stránce mohou být rozdílné z důvodu změny ceny dodavatele zboží. Konečná a platná cena je vždy cena uvedená na webových stránkách ALABO a v sekci pokladna po vybrání produktu, který si chce zákazník koupit.

 

Čl. VI Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě do 12 pracovních dnů.
 2. Poštovné resp. náklady na přepravu nese kupující.
 3. Náklady na přepravu nese prodávající v případě, pokud je v detailu produktu uvedeno "doprava zdarma", nebo v případě akcie při nákupu nad určitou částku.
 4. Prodávající vyrozumí o zaslání zboží kupujícího elektronickou formou.
 5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v závazné objednávce, osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.
 6. Při převzetí zboží by měl kupující nebo oprávněná osoba, zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě poškození je nutné na místě sepsat s dopravcem zápis o vadách způsobených během přepravy. Prodávající nemusí uznat reklamace z titulu převzetí takto převzatého zboží.
 7. Převzetí zboží potvrdí kupující nebo oprávněná osoba podpisem na dodacím listu nebo terminálu.
 8. Místo odběru je místo, které bylo uvedeno v závazné objednávce.
 9. Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu a dodací list.
 10. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od času, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží nebo ho jen fyzicky probere buď sám nebo oprávněnou osobou.

 

Čl. VII Akce a soutěže

 1. Prodávající může jednostranným veřejným prohlášením poskytnout výhody kupujícím.
 2. Tyto výhody mohou představovat bezplatný bonusový zboží nebo cenové zvýhodnění, které prodávající nabízí při nákupu, který dosáhne přesně určenou částku.
 3. Veřejné prohlášení může mít písemnou formu a zveřejnění prostřednictvím webové stránky nebo sociálních sítí.
 4. Konkrétní podmínky budou upraveny v příslušné části webu prodávajícího.
 5. Je zakázáno zneužívat akcie za účelem získání výhody.
 6. V případě odstoupení od smlouvy / vrácení zboží je nutné vrátit všechny cenové výhody a bonusový zboží a zároveň nahradit škodu, která tím vznikla Prodávajícímu. Kupující je povinen vrátit vše co získal od prodávajícího.
 7. Zákazník, který dostal dárkové zboží z důvodu, že nakoupil nad určitou částku, tento nemá povinnost toto zboží vrátit pokud hodnota objednávky klesla pod určitou částku z důvodů na straně prodávajícího.
 8. V případě, že zákazník uplatní odstoupení jen z části a hodnota objednávky klesne pod určenou částku pro získání dárkového zboží, tj nebyly splněny podmínky pro získání takové výhody, zákazník je povinen dárkové zboží vrátit nebo nahradit hodnotu takového zboží v plné výši.
 9. V případě, že u prodávajícího probíhá současně několik akcí, zákazník ma nárok na jednu - ekonomicky nejvýhodnější akci.

 

Čl. VIII Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je ve smyslu těchto ustanovení i provozovatelem webové stránky.
 2. Za osobní údaj se považují takové informace, které mohou přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Jsou to zejména jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, e-mail. cookies a jiné.
 3. Spotřebitel resp. kupující, který je fyzickou osobou, potvrzením Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou správné a pravdivé. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy o koupi zboží na dálku, jejíž stranou je Spotřebitel ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR") Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem a jejich použití pro fakturační účely, registraci domény a další úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, včetně pozdější komunikace se Spotřebitelem z důvodu uplatnění smluvních práv (odstoupení od smlouvy) jakož i pro potřeby vlastního marketingu Provozovatele, pro účely zasílání informací o zboží, a to elektronickými prostředky (e-mail).

 4. Provozovatel zpracovává osobní údaje zejména na:
  1. registraci zákazníka
  2. Vytvoření objednávky / Uzavření kupní smlouvy
  3. Vystavení dokladu, potvrzení objednávky
  4. dodání zboží
  5. Informace o novinkách, slevách a akcích
  6. Evidence objednávek a reklamace
 5. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech, ve smlouvách a jiných dokumentech provozovatele v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje poskytnuté provozovateli na dokumentech, v elektronické formě nebo jiným způsobem při komunikaci s kupujícím.
 6. Spotřebitel má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli.
 7. Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje dotčených osob:
  1. Jméno a příjmení
  2. adresa
  3. Tel. č. a e-mail
  4. platební údaje
  5. cookies
 8. Kupující poskytuje tyto osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
 9. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
 10. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.
 11. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob na margetingové účely se souhlasem dotčené osoby. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely při registraci, při přihlášení se k odběru. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může odvolat kdykoli oznámením provozovateli jakoukoli formou nebo zrušením účtu případně odhlášením z odběru novinek.
 12. Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.
 13. Nelze odvolat souhlas se zpracováním údajů, který je prováděn na základě zákonné povinnosti (např. Daňové účely.)
 14. Dotyčná osoba má tato práva vůči provozovateli, na základě písemné žádosti:
  1. Dotyčná osoba má právo má právo na přístup k osobním údajům.
  2. Dotyčná osoba má právo má právo na opravu osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.
  3. Dotyčná osoba má právo má právo na výmaz pokud:
   1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak  zpracovány
   2. dotyčná osoba odvolá souhlas
   3. dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů
   4. osobní údaje se zpracovávají nezákonně

  4. Dotyčná osoba má právo má právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:
      
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov
   2. zpracovávání osobních údajů je nezákonné
   3. Poskytovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku,
   4. dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.
   5. je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, Zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,
   6. se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

  5. Poskytovatel je v případě, pokud to dotyčná osoba požaduje, povinen informovat dotčenou osobu o příjemcích, kterým Provozovatele oznámil opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.
  6. Dotyčná osoba má právo má právo na přenositelnost osobních údajů
  7. Dotknutá osoba má právo má právo namietať spracúvanie osobných údajov
  8. Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.
  9. Subjekt údajů má právo, aby jí Provozovatel bez zbytečného odkladu oznámil porušení ochrany osobních údajů.
  10. Právo na zahájení řízení před příslušným Orgánem státní správa podle § 100 zák. č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.
  11. Dotyčná osoba má právo na určení doby zpracování údajů.
  12. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy při vytváření objednávky. V přijde jejich neposkytnutí nelze uzavřít smlouvu na dálku.
  13. Dotyčná osoba má právo na určení zdroje osobních údajů.

 15. Poskytnutí informací dotyčné osobě:
  1. Poskytovatel je povinen poskytnout dotčené osobě na její žádost informace, které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů. v listinné nebo elektronické podobě.
  2. Poskytovatel je povinen poskytnout dotčené osobě informace do jednoho měsíce od doručení žádosti.
  3. Informace poskytuje Provozovatel bezúplatně.
  4. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná Poskytovatel může požadovat přiměřený poplatek na náklady.

 16. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, tato práva vykonává její zákonný zástupce.
 17. K omezení práv dotčené osoby v souladu a podle čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochraně osobních údajů Poskytovatel informuje dotyčnou osobu, pokud tím není ohrožen účel omezení.
 18. Dotyčná osoba je povinna uvést pouze pravdivé osobní údaje.
 19. Tato ustanovení se řídí zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů, a příslušných norem EU.
 20. Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala neoprávněně.
 21. Dotyčná osoba může svá práva uplatnit jakýmkoliv způsobem. (E-mail, telefon)

 

Čl. IX Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu, který je zveřejněn na stránce prodávajícího a příslušných norem o ochraně spotřebitele.
 2. Tyto obchodní podmínky mohou být změněny.
 3. Obchodní podmínky podléhají právnímu režimu Slovenské republiky a normám EU.
 4. Obchodní podmínky zaručují práva spotřebitelům v souladu se zákony České republiky o ochraně spotřebitele.